МАҢҒЫСТАУ ЖАЙЛЫ ЕҢ ҚЫЗЫҒЫ!
Сәулет және археология ескерткіштері. Маңғыстау тарихының бірегей кезеңдері. Таңғажайып табиғат. Маңғыстау алыптары. Мұражай мен ғылыми қызметкерлер, "Турист" ЖШС туроператорының қызметкерлері, гид-экскурсоводтарының авторлық мақалалары.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ О МАНГИСТАУ!
Архитектурные и археологические памятники. Уникальные страницы истории. Фантастическая природа. Исполины Мангистау. Авторские статьи сотрудников музеев, научных сотрудников, сотрудников туроператора ТОО "Турист", гидов и экскурсоводов ТОО "Турист"
THE MOST INTERESTING THINGS ABOUT MANGYSTAU!
Architectural and archaeological monuments. Unique pages of history. Fantastic nature. The giants of Mangystau. Author's articles of museum staff, researchers, employees and guides of the tour operator "Tourist" LLP.
Маңғыстаудың тарихы мен мәдениеті.
История и культура Мангистау.
History & Culture of Mangystau

Мақала авторы: Алқажан Еділхан, өлкетанушы.
Автор статьи: Алқажан Едилхан, краевед
Author of the article: Alkazhan Edilhan, local historian
Маңғыстаудың тарихы мен мәдениеті.
История и культура Мангистау.
History & Culture of Mangystau

Мақала авторы: Алқажан Еділхан, өлкетанушы.
Автор статьи: Алқажан Едилхан, краевед
Author of the article: Alkazhan Edilhan, local historian
Маңғыстау Алыптары
Мангистауские Исполины
Mangistau Giants

Бүгін біз Сізге Бесен Батыр туралы айтып береміз
Сегодня мы расскажем Вам о Бесен Батыре
Today we will tell you about the Besen Batyr
Материал авторы – Нұрғазиев Арман Абайұлы
Автор материала – Нұрғазиев Арман Абайұлы
The author of the material is Arman Nurgaziev
Маңғыстаудың археологиялық және сәулет ескерткіштері.
Археологические и архитектурные памятники Мангистау.
Archaeological and architectural monuments.

Материал авторы – Нұрғазиев Арман Абайұлы
Автор материала – Нұрғазиев Арман Абайұлы
The author of the material is Arman Nurgaziev
Маңғыстау облысының музейлері
Музеи Мангистауской области
Museums of the Mangystau region
Маңғыстаудың музейлері
Музеи Мангистау
Museums of Mangystau
Маңғыстау облысының музейлері
Музеи Мангистауской области
Museums of the Mangystau region

МИФ - МАҢҒЫСТАУДЫҢ БІР КЕРЕМЕТІ

мифология мұражайы туындылары

МИФЫ - ЕЩЕ ОДНО ЧУДО МАНГИСТАУ

Персонажи музея мифологии

MYTHS - ANOTHER MIRACLE OF MANGYSTAU

Characters of the museum of mythology
Маңғыстаудың археологиялық және сәулет ескерткіштері.
Археологические и архитектурные памятники Мангистау.
Archaeological and architectural monuments.

Авторы: Галина Ходоренко - "Турист" ЖШС Экскурсоводы
Авторская статья Галины Ходоренко - экскурсовода ТОО "Турист"
Author Galina Hodorenko - Guide touroperating company "Tourist" LLP
Маңғыстаудың ғажайып табиғаты туралы
Про удивительную природу Мангистау.
About the amazing nature of Mangistau

Наталья Новикова -"Турист" ЖШС туроператоры гид, экскурсоводының авторлық материалы
Авторская статья Натальи Новиковой - гида, экскурсовода ТОО "Турист"
Author Natalya Novikova - Guide touroperating company "Tourist" LLP
Маңғыстаудың ғажайып табиғаты туралы
Про удивительную природу Мангистау.
About the amazing nature of Mangistau

National Geographic Qazaqstan материалынан
Материал от National Geographic Qazaqstan
Author National Geographic Qazaqstan
Маңғыстау Алыптары
Мангистауские Исполины
Mangistau Giants

Бүгін біз Сізге ұлы Украин Кобзары-Тарас Шевченко туралы айтып береміз
Сегодня мы расскажем Вам о Великом Украинском Кобзаре - Тарасе Шевченко
Today we will tell you about the Great Ukrainian Kobzar - Taras Shevchenko